Products

Product ID : 8857123725011

สารอาหารทางใบมูลค้างคาว - พืชไร่ 4,000 ซีซี

ประโยชน์ของสารอาหารทางใบมูลค้างคาว: ส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืช ระบบรากและลำตันแข็งแรง ใบมีสิเขียวเข้มเป็นมัน ติดดอก ติดผลดก รสชาติดีมีคุณภาพสูง พืชมีเมล็ดเต็ม พืชหัวมีแป้งสูง เพิ่มจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินร่วนซุย เกิดลูกโซ่อาหารในดิน พืชทนทานต่อความแห้งแล้งและอากาศที่แปรปรวนได้ดี พืชต้านทานโรคแคงเกอร์ โรคยางไหล และโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่น โรครากเน่า โคนเน่า ใบไหม้และเมล็ดลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้พืชต้านทานแมลงศัตรูพืชและเพลี้ยต่างๆ ได้มากขี้น เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อนและหนอนต่างๆ ไม่ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ตัวห้ำและตัวเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และฟื้นฟูสี่งแวดล้อม

ข้อแนะนำ: ควรเก็บไว้ในที่ร่ม, ควรฉีดพ่นช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 - 11.00 น.

วิธีใช้: สำหรับ พืชไร่ ใช้ฉีดพ่นช่วงติดเส้นใยโดยไม่ผสมสารจับใบ, ใช้น้ำใสสะอาดหรือน้ำประปาที่รองทิ้งไว้ 2-3 วัน

ชนิดของพืช: ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง

การเตรียมเมล็ดและท่อนพันธุ์: แช่เมล็ด 1 คืน หรือใช้จุ่มหรือแช่ท่อนพันธุ์ 10 นาที อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร

ระยะกล้า: ใช้ฉีดพ่นใบอัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ระยะกำลังเจริญเติบโต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ระยะให้ผลผลิต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ชนิดของพืช: ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ชา กาแฟ ทานตะวัน และพืชไร่อื่นๆ

ระยะกล้า: ใช้ฉีดพ่นใบอัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ระยะกำลังเจริญเติบโต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ระยะให้ผลผลิต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์หรือให้ไปพร้อมกับระบบการให้น้ำ

ไบโอแบทสูตรพิเศษเข้มข้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ดีกว่า เป็นที่ยอมรับของสากล

ราคา: 1,400 บาท

Benefits of Liquid Organic Nutrient from Formulated Bat Feces: This organic liquid Nutrient from BioBat's organically formulated Bat Feces contains living microorganisms which promotes growth by increasing the supply of primary nutrients to the host plant, to produce beautiful-healthy flowers and tasty delicious fruits. It maximizes and strengthens root system and the trunk of the plants. Leafs become healthy deep-dark green in color.

Microorganisms from BioBat's organically formulated Bat Feces stimulates seed productions and maximize the quality and quantity of root vegetables. BioBat restores the soil's natural nutrient cycle and build soil organic matter. Through the use of BioBat, healthy plants can be grown, while enhancing the sustainability and the health of the soil. Therefore, it is extremely advantageous in enriching soil fertility and fulfilling plant nutrient requirements by supplying the organic nutrients through microorganism and their byproducts.

By applying BioBat, plants will maximize the natural resistant to extreme weather, such as, dry seasons or prolong raining seasons.The plants will also build a natural immunity to resist diseases, such as, Canker, Gummosis, Ring Spot, and other Candida infection related diseases (such as, Root rot and Phytophthora foot rot, leaf blight and Dirty Panicle)

BioBat immunizes plants against insect pest, and bugs, such as, Mealy Bug, Aphids, and Coccidae. But it does not destroy other beneficial bugs and insects.

BioBat is safe, environmental friendly, and toxic free to farmers and consumers, and most importantly it is beneficial to our planet earth.

Storing Instruction: Keep in a cool and dry place. The perfect time to spray's between 06.00 – 11.00 am

Directions: Spray on leafs in the morning without mixing with surfactant substances, use clean water or tap water that has been left to settle for a few days.

Plantation: Rice, Corn, Sugar Cane, and Tapioca

Preparing Seeds: Soak seeds over night or rooted brunches for 10 minutes in a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water.

Bean and Seed Plants: Green Bean, Soy Bean, Peanut, Camellia Sinensis (Tea), Coffee, Sunflower etc.

Sprouting Period: Spray on leafs with a solution mix of 50 cc Liquid BioBat and 20 liters of water, once a week or when using with sprinkler or drip system.

Growth Period: with a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water, twice a week or when using with sprinkler or drip system.

Fruit or Flower Production Period: with a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water, twice a week or when using with sprinkler or drip system.

Concentrated BioBat Liquid Solution: Maximize the quality agriculture products with the most advance International Bio Technology.

Price: Baht 1,400